Kwaliteit van onze diensten

Kwaliteit staat hoog in ons vaandel. We besteden hier dan ook op allerlei manieren aandacht aan.

CEDEO-erkenning

Al onze opleidingen zijn erkend door CEDEO, de onafhankelijke certificerende instantie voor organisaties actief op het gebied van de human resources improvement. Het CEDEO voert elke twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit. Bij het laatste onderzoek kwam naar voren dat deelnemers de trainingen van het Opleidingsinstituut een hoge waardering geven: een 9,1 voor onze maatwerkopleidingen en een 9,3 voor het open aanbod. Dat is een resultaat waar we trots op zijn. 
Uiteraard voeren we ook zelf klant- en cursistenevaluaties uit om te weten wat goed gaat en wat beter kan.

Certificering en accreditatie

Een aantal van onze opleidingen is gecertificeerd en/of geaccrediteerd. Voor de BHV is dat het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV), het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en G4S. Onze MBO-gecertificeerde basisberoepsopleidingen voeren we uit in samenwerking met ROC-partner NCVB Bedrijfsopleidingen en de kenniscentra Ecabo, Calibris en KC Handel.

Sommige professionals die werkzaam zijn bij onze klanten moeten periodiek een aantal opleidingspunten halen om zich te kunnen (her)registreren bij hun beroepsvereniging. Een deel van onze opleidingen is daarom geaccrediteerd door beroepsverenigingen als de V&VN, BAMw, het NIP en de NVO.

Indien gewenst regelen we ook accreditering voor onze op maat ontwikkelde opleidingen.

Kwalificatiedossiers

In DJI-brede kwalificatiedossiers beschrijft het Opleidingsinstituut DJI per functie wat een functionaris moet kunnen en kennen. Daarmee zijn de dossiers hét uitgangspunt voor de ontwikkeling van leerlijnen en het opstellen van toetsingskaders. De dossiers vormen een basisvoorwaarde voor het bevorderen en borgen van vakmanschap binnen DJI.

De kwalificatiedossiers zijn opgesteld in nauwe samenwerking met leidinggevenden en vertegenwoordigers van de betreffende functie. De dossiers worden vastgesteld door het Curatorium, het toezichthoudende orgaan.

Benieuwd naar de vastgestelde kwalificatiedossiers? Bekijk ze op onze intranetsite (alleen toegankelijk voor DJI-medewerkers vanaf een DJI-werkplek).

Curatorium en curriculumcommissie

Twee belangrijke adviesorganen van het OI – het curatorium en de curriculumcommissie – zijn in 2023 doorgestart in vernieuwde vorm en samenstelling. Toegevoegd is de overlegvorm veldpanels.

De producten en diensten van het OI moeten naadloos aansluiten op de leerbehoeftes vanuit beleids- en werkpraktijk van de verschillende organisatieonderdelen van DJI. Een van de manieren om veld en beleid te betrekken bij de totstandkoming van producten zijn het curatorium en de curriculumcommissie. Hier ontmoeten we DJI-kader- en middenkaderfunctionarissen uit de beleids- en werkpraktijk, onze ‘critical friends’. Voor een betere kwaliteitsborging en draagvlak zijn de vorm en samenstelling vernieuwd én zijn veldpanels als derde overlegvorm toegevoegd.

Het curatorium is besluitvormend op twee onderwerpen. Ten eerste: de kwalificatiedossiers. Deze documenten beschrijven de kennis, (fysieke) vaardigheden en competenties die een deelnemer nodig heeft in een functie. Ten tweede is het curatorium besluitvormend als het gaat om de vraag of er, op advies van de curriculumcommissie, nieuw aanbod ontwikkeld moet worden.

De curriculumcommissie is besluitvormend als het gaat om wijzigingen in bestaand opleidingsaanbod (vanwege nieuw beleid of wetgeving). De commissie bekijkt welke functiegroepen en/of opleidingen worden geraakt door deze wijziging, welke aanpassingen nodig zijn en of die wijzigingen verwerkt kunnen worden in bestaand aanbod of dat ontwikkeling van een nieuwe opleiding nodig is. Op dat laatste punt adviseert de commissie het curatorium.

Veldpanels van deskundigen kunnen tijdelijk en plaatselijk worden ingesteld om expertise toe te voegen aan een bepaald onderwerp.