Privacy

We gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. We gebruiken je e-mailadres alleen voor het beantwoorden van je vraag.

Bewaren persoonsgegevens

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het beantwoorden van je vraag. Daarna worden de gegevens vernietigd, tenzij de gegevens nodig zijn voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de website strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Delen persoonsgegevens

Je vraag wordt door ons team beantwoord. Wij delen je gegevens niet met derden. In geval van misbruik of strafbare uitingen kan een strafrechtelijk onderzoek volgen.

Beveiligen persoonsgegevens

Deze website voldoet technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van je gegevens. Ook de vraagafhandeling is zo ingericht dat alleen de noodzakelijke medewerkers toegang hebben tot de gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze regels worden ook je rechten beschreven met betrekking tot je persoonsgegevens.

Je rechten

Het verwerken van je persoonsgegevens stopt nadat wij je vraag hebben beantwoord . Je hebt het recht ons te verzoeken om inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Meer uitleg over deze rechten vind je op de website van toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Tenslotte heb je ook het recht om een melding te doen bij de toezichthouder.