Podcast Update Herijking Basisopleidingen DJI

In deze podcast geeft Christa, ACOO bij OI DJI, een update van het project Herijking Basisopleidingen DJI.

Deze podcast is gemaakt als alternatief voor de lunchbijeenkomst Herijking Basisopleidingen DJI. Het is een pilot die met name gericht is op docenten met als vraag: vind jij dit een goede manier om te worden geïnformeerd? Reacties zijn welkom op OI Home onder het nieuwsbericht of in de poll.

Podcast Update Herijking Basisopleidingen DJI

Update Herijking Basisopleidingen DJI (podcast – maart 2023)

Welkom collega’s bij deze podcast. Het is de eerste keer dat je op deze manier wordt geïnformeerd in dit geval als alternatief voor de lunchbijeenkomst die met name voor de docenten niet zo praktisch is om bij te zijn. Een podcast kun je bijvoorbeeld luisteren in de auto van of naar een training en we zijn benieuwd of dit bevalt. Geef vooral je mening door de poll op intranet OI Home even in te vullen.

De komende minuten zal Christa die een van de drijvende krachten is van het project herijking basisopleidingen je bijpraten.

Laten we beginnen bij het begin. Kun je ons geheugen opfrissen en aangeven waarom de herijking nodig is?

Met de herijking gaan we zorgen voor aanbod dat 1) aansluit op de behoefte van de klant, 2) maximaal leerrendement biedt en 3) kostenefficiënt is. Natuurlijk staan we daar al sinds jaar en dag voor. Alleen hebben behoeftes en ontwikkelingen de afgelopen jaren geregeld geleid tot aanpassingen in vorm, inhoud en structuur van de opleidingen. Deze waren veelal pragmatisch. Nu leggen we de basisopleidingen dus langs één doordacht, consistent framework. Mét behoud van de mogelijkheid om flexibel in te spelen op nieuwe inzichten vanuit de actualiteit en onderwijskunde en wensen van het werkveld.

En om welke basisopleidingen gaat het?

De basisopleidingen DJI zijn bedoeld voor alle executieve medewerkers van DJI, met of zonder ervaring in werken binnen een gesloten kader. Als onderdeel van de verplichte initiële scholing is er een functiegericht uitstroomprofiel. We spreken binnen het project herijking basisopleidingen over de volgende functiegroepen:

 • bewakers
 • penitentiair Inrichtingswerkers
 • arbeidsmedewerkers
 • casemanagers
 • zorg behandel inrichtingswerkers (zbiw-ers)
 • pedagogisch medewerkers en groepleiders
 • geïntegreerde beveiligers (Forzo)
 • detentie inrichtingswerkers en beveiligers 

Met een brede werkgroep is inmiddels een framework vastgesteld dat de basis is voor de herijking. Dat begint met een intentie.

We werken inderdaad vanuit een gezamenlijk geformuleerde intentie:

Het is onze intentie om met elkaar een inspirerend leerklimaat te maken waar we samen kunnen leren.

Het OI DJI doet dit door het bieden van relevant, praktijkgericht en persoonlijk onderwijs.

Dit biedt jou, de deelnemer, de mogelijkheid om klaar te zijn, en te blijven voor het werken aan een veilige detentie en het bieden van kansen voor re-integratie. 

Door te werken vanuit een intentie houden we binnen de opleidingen oog voor hetgeen waaraan de medewerker in zijn werk gaat bijdragen en kunnen we met die wens voor ogen in verbinding met het werkveld goed onderwijs maken. 

Leidende principes: 8 leerprincipes, 8 ontwikkelprincipes

Daarnaast hebben we een aantal leidende principes geformuleerd om te komen tot kwalitatief goed onderwijs binnen de gestelde kaders:

 • aansluiting op het werkveld
 • maximaal leerrendement en
 • kostenefficiëntie

Een kant-en-klaar recept voor het creëren van een ideale leeromgeving is er niet en toch kun je sturing geven aan het creëren van een omgeving die uitnodigt tot leren. Dit zijn de uitgangspunten die wij hanteren in onze basisopleidingen, ook wel de leerprincipes. Daarnaast zijn er ontwerpprincipes. De leidende kaders van waaruit we de opleidingen vormgeven. Deze leer- en ontwerpprincipes bieden de ontwikkelteams een framework van waaruit de verschillende basisopleidingen ontwikkeld worden zodat deze in aparte ontwikkelteams maar toch eenduidig de verschillende opleidingen kunnen ontwikkelen.

Deze 8 leer en 8 ontwerpprincipes vind je terug op op de praatplaat en het framework en kan je vinden in onze intranetgroep ‘Herijking Basisopleidingen DJI’

Randvoorwaarden

Zoals elk opleidingsontwerp valt of staat de uitvoering van de opleidingen bij het scheppen van de juiste omstandigheden om alle betrokkenen optimaal tot inzet te laten komen. Deze omstandigheden hebben we omvat in het formuleren van randvoorwaarden. Deze lijst is niet allesomvattend maar beschrijft de minimale eisen die nodig zijn voor een succesvolle uitvoering.

 1. Elke nieuwe medewerker start direct in de basisopleiding;
 2. De expertise van de trainer wordt continu onderhouden t.a.v. werken binnen detentie;
 3. Een goed functionerende leeromgeving is essentieel voor leren in de blend;
 4. Deelnemers worden vrijgesteld van werkzaamheden om met aandacht deel te kunnen nemen aan de geprogrammeerde leeractiviteiten.

Er is een architectuur voor de opleidingen vastgesteld. Kun je vertellen hoe dat eruit ziet?

Elke medewerker start met het generieke basisdeel. Door te starten met een generieke basis kunnen we erin faciliteren dat elke medewerker na start van zijn arbeidscontract direct kan deelnemen aan zijn initiële opleidingstraject. Het biedt daarnaast kansen voor de integratie en samenwerking van de verschillende functiegroepen.

Na het voltooien van de generieke basis volgt de medewerker het functiespecifieke deel. Na het afronden van zowel deel 1 als deel 2 van de basisopleiding voldoet de deelnemer aan de opleidingsverplichting. Bij doorstroom naar een andere functie binnen DJI kan de deelnemer gericht het functiespecifieke onderdeel volgen passend bij de functie. Het opleidingsinstituut DJI kan met deze architectuur goed inspelen op wijzigingen in de specifieke functies die van invloed zijn op de basisopleidingen alsook op wijzigingen die de gehele doelgroep betreft.

Het is een omvangrijke klus. Waar staan jullie nu en wanneer denk je af te kunnen ronden?

We zittten nu in de afronding en vaststelling van het grofontwerp en gaan dan starten met het fijn ontwerp. In de fijnontwerp fase worden vastgestelde opleidingsonderdelen uitgewerkt en ontwikkeld. Hierbij volgen we proces 1 om zoveel mogellijk aan te sluiten bij de reguliere ontwikkelprocessen van het OI. 1 januari 2024 gaan de eerste pilotgroepen conform de nieuwe opzet uitgevoerd worden. Dit betekent dat voor oktober dit jaar de werkagenda’s en de moederroosters definitief moeten zijn. De ontwikkelteams zijn hier hard voor aan het werk.

Na de zomer starten tevens de volgende ontwikkelgroepen t.a.v. het project. Deze groepen kunnen gebruik maken van de lessonslearned die we nu doorlopen. Veel vraagstukken t.a.v. het uitvoering geven aan de leerprincipes zijn immers al doordacht en keuzes in gemaakt. Want de basisopleidingen worden vanuit een gedeelde intentie, conform de vastgestelde principes ontwikkeld. Deze leidende kaders bieden ons de ruimte om eenduidig en gelijkwaardig onze basisopleidingen vorm te geven. Binnen deze kaders is ruimte voor differentiatie. Elke basisopleiding werkt vanuit een gespecificeerde intentie en formuleert de gewenste uitkomsten die voor die specifieke functie nodig zijn als startbekwame medewerker. In de herijking van de basisopleidingen voorzien we in opzet in de differentiatie tussen initiële scholing en functiescholing, initieel opleiden doe je immers maar een keer, maar functiegericht opleiden doe je elke keer als je een overstap maakt naar een andere functie.

Je noemde een brede werkgroep. Wie zijn daarin vertegenwoordigd?

Er is vertegenwoordiging van interne collega’s bij het OI en werkveldvertegenwoordiging door opleidingscoördinatoren. De projectgroep onder aansturing van projectleider Barbara houdt het overzicht over de projectdoelen van het gehele project. De ontwikkelteams komen maandelijks samen t.a.v. het opleidingsonderdeel waar ze verantwoordelijk zijn. De ontwikkelteams worden geleid door een kartrekker. De kartrekkers stemmen onderling af waar nodig. Elke twee maanden is er gezamelijke ontwikkeldag. Hierbij is ook een klankbordbordgroep met vertegenwoordiging uit het veld aanwezig.

Christa, Dank voor jouw update over de herijking van de Basisopleidingen DJI.

Luisteraars, dank voor het luisteren. Wil je meer informatie of de praatplaat en het framework nalezen? Ga dan naar de intranetgroep Herijking Basisopleidingen DJI.