Start voorbereiding fysiek onderwijs

Na de start van het online onderwijs en het onderwijs op 1,5 meter afstand, bereiden we ons nu ook voor op het fysieke onderwijs waarbij om redenen wordt afgeweken van de 1,5 meter-richtlijn.

Dit betreft trainingen van vitale vaardigheden waarbij fysiek contact onvermijdelijk is. De hoofddirectie gaat hiermee akkoord en het voorstel gaat nu ter instemming naar de centrale medezeggenschap.

Online bijeenkomst van de Basisopleiding DJI tot complexbeveiliger.

Experimenteren

Het vervolg is nu dat op kleine schaal gecontroleerd geexperimenteerd gaat worden, te beginnen met aanhouding en zelfverdediging en elementaire zelfverdediging voor ongetrainde en nieuwe medewerkers, inclusief medewerkers van ingeleende partijen.

Voor deze trainingen zijn van ieder onder deel de risico’s in kaart gebracht (Taak Risico Analyse) én is een voorstel voor mitigerende maatregelen opgesteld. De werkgroep (DPMO, DV&O en OI) gaat nu verder met de voorbereidingen. Dit betreft onder meer afstemmen met een aantal deskundigen en het regelen van materiële en praktische voorzieningen. Daarna kan het experimenteren starten.

Pilot afname Fysieke Vaardigheidstoets

Ook is ingestemd met een pilot voor afname van de Fysieke Vaardigheidstoets met mitigerende maatregelen voor nieuwe medewerkers. Dit gebeurt in DC Zeist. Het doel is om daarna breder uit te kunnen rollen.

Uitgangspunt uitvoeren basisopleidingen

Met deze stappen zijn we weer dichter bij het verzorgen van de totale basisopleidingen volgens het uitgangspunt:

  • online als het kan

  • met 1,5 meter afstand als dit nodig is

  • < 1,5 meter voor vitale vaardigheden waarbij fysiek contact noodzakelijk of onvermijdelijk is

Planning

Het rooster voor de basisopleidingen is als gevolg van de COVID-19-crisis gesplitst in een online en een ‘fysiek’ deel. Met de online bijeenkomsten – circa 50 procent van de basisopleiding - zijn we op 2 juni gestart. Het fysieke deel plannen we vanaf 1 september in, zodat vooraf de benodigde maatregelen kunnen worden getroffen. Dat betekent dat groepen die nu het online deel hebben gevolgd op een later moment het fysieke deel volgen.

Vanaf september plannen we de basisopleidingen – met name voor nieuwe medewerkers - als volgt in:

  • 3 weken online onderwijs

  • 3 weken kennismaken en en inwerken in de inrichting

  • 3 weken fysiek onderwijs op een OI-locatie

Na afronding en het behalen van alle toetsen ontvangt de deelnemer het certificaat.

Mocht onverhoopt het fysieke deel (door bijvoorbeeld door nieuwe coronamaatregelen) toch niet meer plaats kunnen vinden, dan gaat het online deel wel altijd door.