Veiligheid & Crisisbeheersing

Medewerkers bij DJI kunnen dagelijks worden geconfronteerd met situaties die te maken hebben met veiligheid, zoals agressie van een justitiabele, contrabande of een crisissituatie.

Het waarborgen van een veilig leef- en werkklimaat heeft hoge prioriteit. Daarbij is niet elke situatie in ons werk in regels of instructies te vatten. Penitentiaire scherpte vraagt om kennis, vaardigheden en attitude.

Wij trainen medewerkers in het aanleren van geprotocolleerde handelingen én penitentiaire scherpte.

Ondanks zorgvuldig handelen kan zich een crisis voordoen. In een crisissituatie staat vaak veel op het spel. Dit kan letterlijk gaan om mensenlevens (zoals bij een gijzeling of brand), of bijvoorbeeld om ernstige imagoschade of bedreiging van vitale belangen. Door goed voorbereid te zijn, kun je adequaat reageren en de schade beperken. Met ons aanbod van trainingen en oefeningen train je jouw organisatie - ook met ketenpartners! - in crisismanagement.

BHV-opleidingen

Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, is iedere organisatie verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen. Zo ook DJI. Eigen medewerkers worden opgeleid tot bedrijfshulpverleners, zodat bij incidenten snel en effectief hulp wordt geboden, zonodig tot de brandweer, ambulance en politie is gearriveerd.

De BHV binnen DJI wijkt af van de BHV in andere organisaties. Zo heeft de DJI-bedrijfshulpverlener te maken met cellen, afgesloten deuren en justitiabelen met beperkte bewegingsvrijheid. Dit vereist een BHV-organisatie op maat.

Een organisatie met BHV’ers die alert en adequaat reageren op bijvoorbeeld een brand op cel, een plotselinge noodzakelijke ontruiming van een cellengang of een vechtpartijtje waarbij een medewerker gewond raakt. Om dit te bereiken krijgen BHV'ers diverse opleidingen, oefeningen en bijscholingen. Deze opleidingen zijn aan te vragen via de BHV-coördinator van de inrichting/dienst.

Veilig gedrag? Daar hebben we het nog wel over - eindpublicatie Kenniskring Veilig gedrag

Hoe kun je ervoor zorgen dat medewerkers zich veilig gedragen en zo de veiligheid in een organisatie vergroten? Die vraag stond centraal in de Kenniskring Veilig gedrag, geïnitieerd door het Opleidingsinstituut DJI. In de eindpublicatie 'Veilig gedrag? Daar hebben we het nog wel over.' schetsen de deelnemers, hogelijnsfunctionarissen van uiteenlopende organisaties en wetenschappers, ieder vanuit zijn expertise, verschillende gezichtspunten die samen een breed palet aan benaderingswijzen van veiligheidsvraagstukken laten zien.