Beleid opleidingsuitvoering tot en met 9 februari 2021

In navolging van de verlenging van de lockdown, is ook de ingezette lijn voor de opleidingsuitvoering verlengd.

Onderstaand is beschreven wat dit betekent voor de verschillende categorieën opleidingen.

Opleidingsuitvoering

1. Alle online opleidingen en online modules van opleidingen (bijvoorbeeld in de basisopleidingen) gaan door.

2. Cruciale fysieke klassikale trainingen waarbij de RIVM-richtlijnen voldoende kunnen worden gewaarborgd, gaan door.

3. Cruciale fysiek contacttrainingen en -bijeenkomsten waarbij de RIVM-richtlijnen onvoldoende kunnen worden gewaarborgd, gaan niet door. Een uitzondering hierop - met mitigerende maatregelen - zijn: IBT en IBT groepscommandant.

4. Niet-cruciale fysieke trainingen, zowel waarbij de RIVM-richtlijnen wel kunnen worden gewaarborgd als waar dat niet kan, gaan niet door.

Gekozen is voor een oplossing waarbij zoveel mogelijk cruciale trainingen door kunnen gaan onder aanvaardbare omstandigheden. Het bovenstaande betekent dat de ingeplande basisopleidingen voor nieuw DJI-personeel gewoon zullen starten met de online onderdelen. Het betekent ook dat de uitvoering van bijeenkomsten en uitvoeringen uit categorie 3 en 4 in ieder geval tot en met 9 februari (verder) worden opgeschort/niet starten. Indien deze voor 9 februari zouden starten en na 9 februari doorlopen, worden ze in hun geheel opgeschort. Ze worden op een later moment ingehaald zodra de gezondheidssituatie dit toelaat.

Gecomprimeerd programma opleidingen categorie 3

De verwachting is dat deze situatie voorlopig onzeker blijft. Daarom werken wij aan diverse scenario’s. Deze zijn nog echter niet aan de orde. We willen jullie wel alvast informeren over één van de mogelijke scenario, namelijk het gecomprimeerde programma.

In de praktijk is gebleken dat de cruciale fysiek contacttrainingen (cat. 3 hierboven) gepaard gaan met een reëel risico op verspreiding van het coronavirus. Om dit risico en de impact van besmetting te verkleinen, is een gecomprimeerd programma voor de fysieke onderdelen van de basisopleidingen ontwikkeld. Het blok van circa 3 weken wordt dan gesplitst in:

3a) een programma van 2 weken training in 2-tallen (buddy-systeem). Dit betreft training van onderdelen die cruciaal zijn om nieuwe medewerkers veilig in te kunnen zetten zoals Elementaire zelfverdediging, lessen Beveiliging en Omgaan met Geweldsituaties.

3b) een programma van 1 week groepsgewijze oefeningen met 5-, 6- of 12-tallen.

In de eerste 2 weken hoeft bij een positieve test alleen één duo in quarantaine. Hierdoor kan het gecomprimeerde tweeweekse programma eerder doorgang vinden.

Wanneer deze trainingen kunnen doorgaan, hangt af van de landelijke ontwikkeling van de coronapandemie en -maatregelen. Nadere informatie volgt te zijner tijd.

Online uitvoeringen plannen tot 1 september 2021

Alle modules en opleidingen uit categorie 1 (zie uitleg hierboven) plannen we in ieder geval tot 1 september 2021 online in. Deze planning biedt duidelijkheid voor een wat langere termijn en geeft alle betrokkenen van de organisatieonderdelen en het OI de mogelijkheid om verder vooruit te plannen.

Blijf gezond en zorg goed voor jezelf en elkaar!